تعمیرات و بازسازی

تعمیرات و بازساری اصولی انواع خودرو های امداد و نجات مطابق با استاندارد های روز را می توان از عمده فعالیت های شرکت دانست.